INFORMATIONSMEDDELANDE OM PERSONUPPGIFTER

Din integritet är viktig för oss. I informationen nedan om behandling av personuppgifter beskrivs bland annat hur vi behandlar personuppgifter och annan information om dina rättigheter samt om underbiträden.

Personuppgiftsbiträde

IDATA AB (IDATA) är huvudsakligen personuppgiftsbiträde åt våra kunder och vi utför behandling enligt deras instruktioner. Kategorier av behandlingar, som utförs på uppdrag, är att hantera, paketera, arkivera och distribuera information. Det är dokument av typen fakturor, betalningspåminnelser, kundavtal, självavläsningskort, säljbrev och liknande vi behandlar. Behandlingen är omfattande med stora mängder av personuppgifter.

Det är våra kunder, de personuppgiftsansvariga, som ansvarar för:

  • ändamålen med behandlingar (inkl. laglig grund, nödvändighet).
  • beskrivningar av kategorier av registrerade.
  • beskrivningar av kategorier av personuppgifter.
  • kategorier av mottagare som personuppgifter har eller kommer skickas till (inkl. mottagare i tredjeland eller internationell organisation).
  • planerade tidsgränser för radering av olika kategorier av uppgifter.

Personuppgiftsansvar

IDATA AB (556618–8396, Kalkstensvägen 5, 331 44 Värnamo, support@idata.se ) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter på webbplatsen, e-post och i de behandlingar som sker inom företaget – främst för anställda.

Dataskyddsombud

Security Solution Scandinavia AB (Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal) är Dataskyddsombud för IDATA. Kontaktperson är Camilla Åkerström, som du kan kontakta via: dso@securitysolution.se, tel. 031-989000.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag för distribution, betallösningar och IT-tjänster. När personuppgifter delas med partners ska uppgifterna behandlas enligt IDATAs instruktioner och för IDATAs räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka IDATA har samlat in informationen. Detta oavsett om det är ett underbiträde eller ett personuppgiftsbiträde i de fall där IDATA är personuppgiftsansvarig.

Utöver detta kan IDATA enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom kan IDATA lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

Underbiträden

IDATA använder underbiträden för distribution av brevförsändelser samt för digitala försändelser via Kivra. En lista på de underbiträden som IDATA använder finns här.

Gränsöverskridande behandling

IDATA strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om eventuella överföringar i framtiden skulle ske till tredjeland eller internationella organisationer kommer IDATA använda de lämpliga skyddsåtgärder som lagen kräver.

Lagring

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Det är vid all hantering av personuppgifter alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

I de fall där IDATA är personuppgiftsbiträde, kan du inte begära registerutdrag direkt, utan behöver vända dig till personuppgiftsansvarig.

I de fall där IDATA är personuppgiftsansvarig har du rätt att bli informerad om vi har behandlat dina personuppgifter och anledningen till att vi gör det. Du har också rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har behandlat om dig och på vilket sätt de har behandlats. För att få den informationen behöver du på egen hand kontakta oss och du har rätt till att få svar inom en månad. I dina rättigheter ingår även att du kan begära att uppgifter om dig ska begränsas, raderas, kompletteras eller rättas. För mer information kontakta support@idata.se.

Ändringar

Detta informationsmeddelande kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar kommer du att få information om detta via e-post eller på idata.se.

Senast uppdaterad 2024-04-10